೧. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

೨. ಸೆನೆಟ್‌ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ 

೩. ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳು

೩. ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು :

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೦೯, ೨೦೧೫ :  ನವೆಂಬರ್ ೨೭, ೨೦೧೫  :  ಜನವರಿ ೧೧, ೨೦೧೬ :  ಮಾರ್ಚ್ ೮, ೨೦೧೬: ಮಾರ್ಚ್ ೧೭, ೨೦೧೬, :ಮೇ ೭, ೨೦೧೬ :

185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214