ದೃಶ್ಯ ಕಲಾಮೂಲ-ಪ್ರಥಮ

ದೃಶ್ಯ ಕಲಾಮೂಲ-ದ್ವಿತೀಯ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಅನ್ವಯಿಕ ಕಲೆ-ಪ್ರಥಮ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಅನ್ವಯಿಕ ಕಲೆ-ದ್ವಿತೀಯ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಅನ್ವಯಿಕ ಕಲೆ-ಅಂತಿಮ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಚಿತ್ರಕಲೆ-ಪ್ರಥಮ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಚಿತ್ರಕಲೆ-ದ್ವಿತೀಯ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಚಿತ್ರಕಲೆ-ಅಂತಿಮ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಶಿಲ್ಪಕಲೆ-ಪ್ರಥಮ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಶಿಲ್ಪಕಲೆ-ದ್ವಿತೀಯ

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಬಿ.ವಿ.ಎ) ಶಿಲ್ಪಕಲೆ-ಅಂತಿಮ

ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ-ಮೂರನೆಯ

ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ-ನಾಲ್ಕನೆಯ

ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ-ಐದನೆಯ‍