ಹೆಸರು :  ಡಾ. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೪.೦೪.೧೯೬೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   : ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇಡಿ, ಡಿಫ್.ಇನ್.ಎಪಿಗ್ರಾಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು     ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ Email : vsbadiger@rediffmail.com  vsbadiger172@gmail.com ಮೊಬೈಲ್‌ : ಮೊ : ೯೪೪೮೮೪೫೭೮೯ ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ … Continued

DEC ASSIGNMENTS

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪುರಾತತ್ವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ

IQAC

Director   : Dr. A. Mohana Kuntar, Professor,   Department of Translation Co-ordinator                   : Dr. M. Chandra Poojary, Professor,   Department of Development  Studies. About I Q A C                 : In 2006 Kannada University has established IQAC.   Since then it … Continued

ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ

  ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೨/೧೦/೧೯೫೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಂ.ಕಾಂ, ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು   : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ  ವಿಭಾಗ ಮೊ.ನಂ. : ೯೪೪೮೧೬೫೧೩೦ Email : chandrapoojary@yahoo.com ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, ೩೫ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ : ಡಾ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ   ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, … Continued

ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ

  ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೨/೧೦/೧೯೫೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಂ.ಕಾಂ, ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು   : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ  ವಿಭಾಗ ಮೊ.ನಂ. : ೯೪೪೮೧೬೫೧೩೦ Email : chandrapoojary@yahoo.com ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, ೩೫ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ : ಡಾ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ   … Continued

ಡಾ. ಸಿ. ಎಸ್. ವಾಸುದೇವನ್

ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಸಿ.ಎಸ್.ವಾಸುದೇವನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : : ೧೦.೧೦.೧೯೫೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   : ಬಿ.ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲಮೊ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು     ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. : ೦೯೪೪೮೧ ೮೩೯೯೫ Email : vasudevancs@yahoo.co.in vasushreyas@gmail.com ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ       : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, … Continued

ಡಾ. ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ

ಪೂರ್ಣಹೆಸರು  ಡಾ. ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೨೨.೦೭.೧೯೬೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  : ಎಂ.ಎ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ೧. ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ (೧೯೮೮-೯೦), ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ೨. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (೧೯೯೬), ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳ ಸೇವೆ’ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು : ಡಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೊರಕೇರಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು … Continued

1 2