ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :  ಮೇ_ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ)  ಹಾಗೂ

7_ 2019ರಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ(ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು) 

 

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಂ.., ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್  2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 

 

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :  7_ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ   ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ)