01/2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ

8. ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ) 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ