ಕ್ರ.ಸಂ.  ವಿವರ  ಶುಲ್ಕಗಳು
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ತೃತೀಯ ವರ್ಷ
೧. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ೩೦೦.೦೦
೨. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ೫೦೦.೦೦
೩. ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦೦.೦೦ ೧೦೦೦.೦೦ ೧೦೦೦.೦೦
೪. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಶುಲ್ಕ ೪೦೦.೦೦ ೪೦೦.೦೦ ೪೦೦.೦೦
೫. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦.೦೦ ೧೦೦.೦೦ ೧೦೦.೦೦
೬. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦೦.೦೦ ೧೦೦೦.೦೦ ೧೦೦೦.೦೦
೭. ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ  (ಪ್ರತಿ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ) ೪೦೦.೦೦ ೪೦೦.೦೦ ೪೦೦.೦೦
೮. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕ (ಪ್ರತಿ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ) ೪೦೦.೦೦ ೪೦೦.೦೦ ೪೦೦.೦೦
೯. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦೦.೦೦
೧೦. ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ೫೦೦.೦೦
೧೧. ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ೧೫೦೦.೦೦
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ೪೧೦೦.೦೦ ೩೩೦೦.೦೦ ೬೩೦೦.೦೦

 

 

ಸೂಚನೆ : ಅಧ್ಯಯನ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ಹಾಗೂ ಪ್ರ-೧ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೦%ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.