ಹೆಸರು ಡಾ. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೪.೦೪.೧೯೬೬
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   : ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇಡಿ, ಡಿಫ್.ಇನ್.ಎಪಿಗ್ರಾಫಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
    ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

Email : vsbadiger@rediffmail.com  vsbadiger172@gmail.com
ಮೊಬೈಲ್‌ : ಮೊ : ೯೪೪೮೮೪೫೭೮೯
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ : ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ
    ಬೆಣ್ಣೂರು: ಅಂಚೆ

ಬಾಗಲಕೋಟ : ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಂಪರ್ಕ  ವಿಳಾಸ   ೧. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ
          ಅಂತಃಕರಣ #೧೭೨, ಬಂಡಿಕೇರಿ

೧೬ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಕಮಲಾಪುರ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ತಾ), ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕಮಲಾಪುರ (ಅಂಚೆ)- ೫೮೩೨೨೧

ದೂ : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೪೧೯(ಮನೆ)

ಮೊ : ೯೪೪೮೮೪೫೭೮೯

 

೨. ಡಾ. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ- ೫೮೩ ೨೭೬

ಮೊ : ೯೪೪೮೮೪೫೭೮೯