ಹೆಸರು :  ಡಾ. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೪.೦೪.೧೯೬೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   : ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇಡಿ, ಡಿಫ್.ಇನ್.ಎಪಿಗ್ರಾಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು     ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ Email : vsbadiger@rediffmail.com  vsbadiger172@gmail.com ಮೊಬೈಲ್‌ : ಮೊ : ೯೪೪೮೮೪೫೭೮೯ ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ … Continued

DEC ASSIGNMENTS

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪುರಾತತ್ವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ