ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ

  ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೨/೧೦/೧೯೫೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಂ.ಕಾಂ, ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು   : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ  ವಿಭಾಗ ಮೊ.ನಂ. : ೯೪೪೮೧೬೫೧೩೦ Email : chandrapoojary@yahoo.com ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, ೩೫ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ : ಡಾ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ   ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, … Continued

ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ

  ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಡಾ. ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೨/೧೦/೧೯೫೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಂ.ಕಾಂ, ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು   : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ  ವಿಭಾಗ ಮೊ.ನಂ. : ೯೪೪೮೧೬೫೧೩೦ Email : chandrapoojary@yahoo.com ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, ೩೫ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ : ಡಾ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ   … Continued