ಡಾ. ಸಿ. ಎಸ್. ವಾಸುದೇವನ್

ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಸಿ.ಎಸ್.ವಾಸುದೇವನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : : ೧೦.೧೦.೧೯೫೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   : ಬಿ.ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲಮೊ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು     ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. : ೦೯೪೪೮೧ ೮೩೯೯೫ Email : vasudevancs@yahoo.co.in vasushreyas@gmail.com ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ       : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, … Continued