ಡಾ. ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ

ಪೂರ್ಣಹೆಸರು  ಡಾ. ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೨೨.೦೭.೧೯೬೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  : ಎಂ.ಎ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ೧. ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ (೧೯೮೮-೯೦), ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ೨. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (೧೯೯೬), ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳ ಸೇವೆ’ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು : ಡಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೊರಕೇರಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು … Continued

ಡಾ. ಎಂ. ಉಷಾ

ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು     : ಡಾ. ಎಂ. ಉಷಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : 12.05.1967 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ        : ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ      : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩೨೭೬ ಮೊ. ನಂ. ೯೪೪೮೬೩೨೬೮೨ Email: ushanvith22@yahoo.com ವಿಳಾಸ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩೨೭೬ ಮೊ. ನಂ. … Continued