ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು :

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೦೯, ೨೦೧೫ :

ನವೆಂಬರ್ ೨೭, ೨೦೧೫  :

ಜನವರಿ ೧೧, ೨೦೧೬   :

ಮಾರ್ಚ್ ೮, ೨೦೧೬    :

ಮಾರ್ಚ್ ೧೭, ೨೦೧೬ :

ಮೇ ೭, ೨೦೧೬ :