ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿವರ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ
೧. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ (ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ) ೩೦೦.೦೦
೨. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦೦.೦೦
೩. ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ೩೨೦೦.೦೦ ೩೨೦೦.೦೦
೪. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ೨೦೦೦.೦೦ ೨೦೦೦.೦೦
೫. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦.೦೦ ೧೦೦.೦೦
೬. ಮರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ (ಪ್ರತಿ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ) ೮೦೦.೦೦ ೮೦೦.೦೦
೭. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕ (ಪ್ರತಿ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ) ೮೦೦.೦೦ ೮೦೦.೦೦
೮. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦೦.೦೦
೯. ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ೧೦೦೦.೦೦
೧೦. ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ /ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ೫೦೦
೧೧. ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ /ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ೧೫೦೦.೦೦
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ೮೨೦೦.೦೦ ೧೦೯೦೦.೦೦

 

ಸೂಚನೆ : ಅಧ್ಯಯನ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ಹಾಗೂ ಪ್ರ-೧ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೦%ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.)