ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ, ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಮತ್ತು ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 
೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿvv ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vvತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ vvvv

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ  : 1. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣvv    2. ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳುvv

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ vvvv

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ, ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಮತ್ತು ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿಗಳು, ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರ ಪಟ್ಟಿ
 ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 01/2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ vv vv     ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ,  vv   ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತತರಣೆ : ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್vv, ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್, ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು vv  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ :  ಪಿಎಚ್.ಡಿ.vv,  ಎಂ.ಫಿಲ್. vvಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್vvಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್vv “2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ” vvvv 

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು vvvv   2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  

೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿvvಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ vv

೩೭೧(ಜೆ) ಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿvvvv

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಸಂಗೀತ ) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವಿಭಾಗ) ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ vvvv
ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೩.೨೦೧೮ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦.೦೦ಕ್ಕೆ “ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.vv
೩೭೧(ಜೆ) ಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ವಿವರ :
ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳುvv  ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ vv ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  API Score Format vv 
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ : ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ೨೫.೦೩.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. vv
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vvvv
ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೨೫.೦೩.೨೦೧೮ ಸಂಜೆ ೫.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. vv
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೩.೨೦೧೮ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦  ರಿಂದ  ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 26ನೇ ನುಡಿಹಬ್ಬ :  ಡಿಲಿ.ಟ್./ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ  ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ  vvvv
IQAC EVALUATIVE REPORT FORMATS  :-  2012-13vvvv 2013-14vvvv2014-15vvvv,  2015-16vvvv, 2016-17vvvv
 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ೩೭೧ಜೆ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv
 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vvvv            ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vv
 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ೩೭೧ಜೆ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ:  ಅಧ್ಯಯನಾಂಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವರvvvv   ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆvvvv
 ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ  ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನvvvv 

Kannada University, Hampi : Ph.D. Scholars List vvvv     ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು :  vvvv

 ೩೭೧(ಜೆ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv     ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು : vvvv         ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು : vvvv    
   AQAR Reports : 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-162016-17 vv  vv
 ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಆದೇಶ vv ರಜೆ ಮಂಜೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ vv   ಕನ್ನಡ ವಿವಿ : ರಜೆ ನಮೂನೆಗಳುರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ vv