ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ :

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ – 583 276, ಹೊಸಪೇಟೆ(ತಾಲ್ಲೂಕು), ಬಳ್ಳಾರಿ (ಜಿಲ್ಲೆ),
ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯ), ಭಾರತ
ದೂ: (08394) 241337, 241464, 241335 Fax: (08394) 241334, 241335
ಇ-ಮೇಲ್ : kannadauniversity@gmail.com

 

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರಗಳು :

೧. ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಂ.ವಿ.ಎ,, ಬಿ.ವಿ.ಎ, ಬಿ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್., ಎಂ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕೋರ್ಸಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ 08394 241464

೨. ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋರ್ಸಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :

ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 08394 241981

೩. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :

ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ –  9448580095

೪. ಆಡಳಿತಾಂಗದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :08394 241335

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ – 583 276, ಹೊಸಪೇಟೆ(ತಾಲ್ಲೂಕು), ಬಳ್ಳಾರಿ (ಜಿಲ್ಲೆ),
ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯ), ಭಾರತ
ಇ-ಮೇಲ್ : kannadauniversity@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ (Google Map)