epigraphy

 

shadeವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕರ ವಿವರಗಳು

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ
ಡಾ. ಕಲವೀರ ಮನ್ವಾಚಾರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ