history-social
[/

shade

ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕರ ವಿವರಗಳು

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

 ಡಾ. ಟಿ.ಪಿ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ …
 ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ …
 ಡಾ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ …
 ಡಾ. ಎನ್.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ …
 ಡಾ. ಕೆ. ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಿಎಚ್.ಡಿ