ಅ. ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ
ಆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ
ಇ. ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಈ. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಉ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಊ.ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಋ. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ