ಅ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಆ. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ವಿಭಾಗ
ಇ. ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾದಾಮಿ