ಅ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಆ. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ವಿಭಾಗ                              

ಇ. ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾದಾಮಿ

ಈ. ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ