11. ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯ
ಅ.ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಇ. ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಈ. ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಉ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಊ. ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ