ಕ್ರ.ಸಂ. ಶುಲ್ಕ ವಿವರ ಮೊತ್ತ
೧. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ (ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ) ೬೦೦.೦೦
೨. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ೧೧೦೦.೦೦
೩. ಕೋರ್ಸ್‌ವರ್ಕ್ ಶುಲ್ಕ (ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ) ೨೫೦೦.೦೦
೪. ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಶುಲ್ಕ (ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ೩೦೦೦.೦೦
೫. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶುಲ್ಕ (ಒಂದು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ) (ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.) ೬೦೦೦.೦೦
೬. ಪ್ರಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ೭೦೦೦.೦೦
೭. ಮರು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ೩೫೦೦.೦೦
೮. ಪ್ರಬಂಧ ಮರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ೩೫೦೦.೦೦
೯. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಶುಲ್ಕ ೧೫೦೦.೦೦
೧೦. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಶುಲ್ಕ ೧೦೦೦.೦೦
೧೧. ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅನುಮತಿ ಶುಲ್ಕ ೧೫೦೦.೦೦
೧೨. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ೧೧೦೦.೦೦
೧೩. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್‌ವರ್ಕ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ/ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ  ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ೫೦೦.೦೦
೧೪. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ೧೫೦೦.೦೦
೧೫. ಅಧ್ಯಯನ ಶುಲ್ಕ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಯ ದಂಡ (ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ) ೧೦೦೦.೦೦
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ೩೫೩೦೦.೦೦