ಸೆನೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿಳಾಸಪಟ್ಟಿ
1. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು
ಸಮಕುಲಾದಿ üಪತಿಗಳು
2. ಕುಲಪತಿಯವರು
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ
3. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 5ನೇ ಮº Àಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
4. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಧಾನಸೌz sÀ, ಬೆಂಗಳೂರು – 01
5. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ¸ Àಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
6. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ
ನವದೆಹಲಿ.
7. ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪುರಾತತ್ವಶಾ¸ À್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
8. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ನವದೆಹಲಿ
9. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ನವದೆಹಲಿ
10.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾª Àುರಾಜಪೇಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560018
11. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560002
12.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560002