ನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು