೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಎಂ.ಎ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ vv

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ – ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ – ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ – ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ  ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ 

ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ-ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ  

ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಡಿಪ್ಲೊಮ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಡಿಪ್ಲೊಮ   

ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ 

 

 

೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ  ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ – ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ  ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ

ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ – ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ – ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ

ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ  ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ 

ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ 

ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ-ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ  

ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ- ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ 

ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಡಿಪ್ಲೊಮ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಡಿಪ್ಲೊಮ  

ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಡಿಪ್ಲೊಮ  

ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ