ವಾಸುದೆವನ್ ಫೋಟೊ

ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್.ವಾಸುದೇವನ್
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : : ೦೨.೦೩.೧೯೬೩
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   : ಬಿ.ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲಮೊ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರು
    ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ  ವಿಭಾಗ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. : ೦೯೪೪೮೧ ೮೩೯೯೫
Email : vasudevancs@yahoo.co.in vasushreyas@gmail.com
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ       : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, ೩೫
ಸಂಪರ್ಕ  ವಿಳಾಸ : ಡಾ. ಸಿ. ಎಸ್. ವಾಸುದೇವನ್
    ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
    ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
    ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ,
    ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ.
    ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ  ೫೮೩ ೨೭೬
    ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: ೦೯೪೪೮೧ ೮೩೯೯೫

 

ವಿಷಯ ತಜ್ಞತೆ :

೧. ಪುರಾತತ್ವ, ೨. ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ-ಪುರಾತತ್ವ

೩. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ೪. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ

೫. ಇತಿಹಾಸ, ೬. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ

ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

೧. ಪುರಾತತ್ವ, ೨. ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ-ಪುರಾತತ್ವ

೩. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ೪. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ

೫. ಮಧ್ಯಯುಗಿನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ (ವಿಜಯನಗರ), ೬. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು :

1. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು:
೧. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೯  (ಪುಟ: xxxii + ೩೮೪ + ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು, ನಕಾಶೆ, ತಳನಕ್ಷೆ, ೧೯೯೯, ರೂ. ೩೦೦.೦೦) (ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ)

೨. The Kannada Inscriptions of Andhra Pradesh, Kannada University, Hampi, 1999 (Pages: xxxx + 308, 1999, Rs. 300.00)

೩. ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದ ಕೆರೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೧, (ಪುಟ: xiv + ೧೦೨ + ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು, ೨೦೦೧, ರೂ. ೫೦.೦೦)

೪. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭, (ಪುಟ: xvi + ೩೦೬ + ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು, ೨೦೦೭, ರೂ. ೧೫೦.೦೦)

೫. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೨೦೧೦,   (ಪುಟ: xxiv + ೪೦, ೨೦೧೦, ರೂ. ೪೦.೦೦)

೬. ಮುಕ್ಕೊಡೆ – ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳು, (ಸಂಪಾದನೆ) ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೧೧, (ಪುಟ: xviii + ೩೫೪, ೨೦೧೧, ರೂ. ೨೦೦.೦೦) ISಃಓ: ೯೭೮-೯೩-೮೧೬೪೫-೧೯-೨)

೭. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೧೨, (ಪುಟ: xxx + ೧೮೦ + ೮ + ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು, ೨೦೧೨, ರೂ. ೧೨೦.೦೦, ISಃಓ: ೯೭೮-೯೩-೮೧೬೪೫-೬೪-೨)

2. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು

1. Temples of Andhra Pradesh, Bharatiya Kala Prakashan, Delhi, 2000 ( 294, Halftone, 41, Size 10” x 7.5”, Index, ISBN: 81-86050-39-6, Rs. 1,600.00)

2.  ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು

 1. Sri Puspanjali(Recent Researches in Prehistory, Protohistory, Art, Architecture, Numismatics, Iconography and Epigraphy) (Dr. C. R. Srinivasan Commemoration Volume) (Ch. Ed.) K. V. Ramesh, (Eds.) S. Subramonia Iyer, M. J. Sharma, S. Swaminathan and C. S. Vasudevan, Bharatiya Kala Prakashan, Delhi, 2004

(PP. 469+xxx, Illustrations: Halftone 51, Fig. 36, Size 11.25” x 8.75”, ISBN: 81-8090-056-8, Rs. 4,000.00 (Set of Two Volumes)

 1. ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರದೇಶ – ಪ್ರವಾಸಿ ಕೈಪಿಡಿ, ಇಟಗಿ ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಕಾಶನ, ಆಕಾಶ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಹಂಪಿ (ಪುಟ: 96 + 4, 2014, ರೂ. 149.00)
 1. Report on the Excavations at Hampi – 1991-2010 in Two Volumes, Department of Archaeology, Museums and Heritage, Mysore, 2014, (PP. Vol. I, 1-520, PP. Vol. II, 521-910 – Illustrations and photographs, Rs. 500/-)
 2. Hampi – World Heritage Area (English)Itagi Nagaraja Prakashana, Hampi, 2015,  (PP. 96 + 4, Rs. 199/-)
 1. Hampi – Zone Du Patrimoine Mondial (French), Hampi, 2015, (PP. 96 + 4, Rs. 299/-)

ಪ್ರಕಟಿತ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಲೇಖನಗಳು

 1. ‘Scriptal Transmutability of Chola Inscriptions in Karnataka (Mysore District)’ in  the Journal of the Epigraphical Society of India, Vol. XVIII, pp. 110-118, 1992
 1. ‘Administrative Nomenclature- A Study’, in the Journal of the Place Names Society of India, Vol. XIII, pp. 104-108, 1992
 2. ‘Distribution Pattern of Vijayanagara Inscriptions in Karnataka’, in the Journal of  the Epigraphical Society of India, Vol XXI, pp. 32-36, 1995
 1. ‘Application of Computers in Archaeology’, Facets of Indian Civilization- Recent  Perspectives, B.B. Lal Felicitation Volume, (Ed.) J.P. Joshi., Vol. III, pp. 851-855, 1997
 1. ‘Land Grants at Mukhalingam’, Hemakuta- Recent Researches in Archaeology and  Museology, C.T.M. Kotraiah Felicitation Volume, (Ed.) A.V.Narasimha Murthy et.

      al., Vol II, pp. 403-407, 2001

 1. ‘Kannada Inscriptions of Jaina Affiliation from Andhra Pradesh’, in Kevala-Bodhi   (Buddhist and Jaina History of the Deccan), (Ed.) Aloka Parasher-Sen et.al, Vol.II, pp. 292-298, 2004
 1. ‘Fairs and Festivals of Vitthala Temple at Hampi’, Brahma Sri (Researches in  Archaeology, History & Culture in the New Millenium) Dr. P.V. Parabrahma

      Sastry Felicitation Volume, (Ed.) P. Chenna Reddy, Vol. II, pp. 323-328, 2004

 1. ‘The Vijayanagarapattana and it’s Suburbs- A Study’, Sri Puspanjali (Recent   Researches in Prehistory, Protohistory, Art, Architecture, Numismatics,

      Iconography and Epigraphy), Dr. C.R. Srinivasan Commemoration Volume,  (Ed.) K.V. Ramesh,  et. al., Vol. II, pp. 384-387, 2004

 1. Books at a Glance: Towards a New Formation: South Indian Society under  Vijayanagara Rule by Noboru Karashima, in Journal of Karnataka Studies,

Vol 2, May 2004- October 2004, pp. 209-212.

 1. ‘Market Places of Vijayanagarapattana- The Capital of Vijayanagara Empire’, Quest Historica (A Journal of History), Vol. IV, No. 1 (April 2005), pp. 63-72
 1. ‘Edenadu – An Administrative Division’, Panchatantra, (Dr. C. S. Patil  Commemoration Volume), Vol. 2, pp. 294-298, 2006
 1. ’Some interesting Place-Names found in Kannada Inscriptions of Vijayanagara from Andhra Pradesh’, Archaeology and Art New Dimensions, Dr. S. S.

Ramachandramurthy Felicitation Volume, pp. 143-154, 2007

 1. Mahabharata Narrative Panels from Hampi’, Kala, The Journal of Indian Art  History Congress, Vol. XIII, pp. 56-59 and Plates, 2007-08.
 1. ‘Kadebagilu: An Early Historic Settlement site on the Tungabhadra River’,

Proceedingsof the National Seminar on Tungabhadra Nadi Parivahaka Charitra,

organized by the Potti Sri Ramulu Telugu University, Srisailam and Sri

Raghavendra Swamy Mutt, Mantralayam (published in connection with the

Tungabhadra River Pushkara National Seminar at Mantralayam on 8th and 9th

November 2008), pp. 83-85, Sri Raghavendraswamy  Mutt, Mantrayalam, 2008,

 1. ‘Panchalingas of Hampi Environs’, Kala, (Journal of Indian Art History  Congress), Vol. XIV, (2008-2009), pp. 63–68 + Plates, 2009
 1. ‘Assessment of Neolithic and Chalcolithic Cultures of Karnataka in the light of

recent discoveries, ‘Indus Civilization and Tamil Language’, (Proceedings of the

      International  Symposium Language” on 15th & 16th February 2007), (Ed.)

Sridhar, T.  S, Department of Archaeology, Govt. of Tamil Nadu, Chennai, Tamil

Nadu, pp. 101-108 + Plates, 2009

 1. ‘Social Customs and Practices of Medieval Northern Karnataka’, Raghu Smriti,

        (Recent Researches in Archaeology), Dr. H. R. Raghunath Bhat Commemoration

Volume, (Eds.) K. M. Suresh and Laxman Telagavi, pp. 189-193, 2009

 1. ‘Recent Neolithic finds from Molakalmuru region (Karnataka)’, Soudarya SriDr.
 2. Sundara Felicitation Volume, pp. – , 2009
 3. ‘Dreams in Inscriptions, Ruvari (Dr. S. V. Venkateshaiah Felicitation Volume), Ed. Dr. Shilakanta Pattar, Sri JagadguruTontadarya Samsthana Matha, Dambala-Gadag,  2016, pp. 321-328.
 1. ‘A Note on Hasiruvani Sunka’, Abhyudaya (Recent Researches in Epigraphy and

      Numismatics) (Commemoration Volume in honour of Dr. K. V. Ramesh), (Eds.) T.S. Ravishankar and S. Swaminathan, Bharatiya Kala Prakashan, New Delhi,

2016, pp. 347-350, (ISBN 978-81-8090-377-9)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

೧. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ – ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೫-೨೦೦೭

೨. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ – ಡಿಪ್ಲಮೊ ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೨೦೦೫-೨೦೦೭

೩. ಸದಸ್ಯ – ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ – ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೬-೧೯೯೯, ೧೯೯೯-೨೦೦೨, ೨೦೦೫-೦೮

೪. ಸದಸ್ಯ – ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ – ಡಿಪ್ಲಮೊ ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೨೦೦೨-೨೦೦೫, ೨೦೦೫-೦೮

೫. ಸದಸ್ಯ –  ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ – ಡಿಪ್ಲಮೊ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೫-೦೭

೬. ಸದಸ್ಯ – ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ – ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ, ಮದ್ರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು, ೨೦೦೬-೦೯

೭. ಸದಸ್ಯ – ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ – ಡಿಪ್ಲ್ರಮೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಯನ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭-೨೦೧೦

೮. ಸದಸ್ಯ – ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವಪರಂಪರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ೨೦೦೫- ೨೦೦೭

೯. ಸದಸ್ಯ – ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ – ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೯-೨೦೧೨

೧೦.     ಸದಸ್ಯ – ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ೨೦೦೭-೦೯

೧೧.     ಸದಸ್ಯ – ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ – ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, ಇತಿಹಾಸ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ೨೦೦೮-೦೯.

೧೨.     ಸಂಚಾಲಕ, ಅಭೆರಾಜ್ ಬಲ್ಡೋಟ ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭-೨೦೦೯